Gramàtica: Pronoms personals àtons

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 


Els articles d'opinió analitzen i valoren els articles. Els articles d'opinió sempre van signats per l'autor. De vegades, aquest tipus d'article és conegut amb el nom de col·laboració, ja que l'autor col·labora amb el seu nom per donar prestigi.


La columna és una variant de l'article d'opinió. Té un lloc fix en el mitja de comunicació i es pot publicar amb periodicitat: cada dia, cada setmana, cada mes.


Estructura:


  • Introducció

  • Desenvolupament

  • Conclusió 

Complement

Identificació funció sintàctica

Substitució pronominal

CD

S'ha de passar l'oració a passiva

CD definit: det dem, poss, article- el, la, els, les

CD indefinit: no introduït per det dem, poss i article – en

CD neutre- aixó, alló oració subordinada – ho

CI

Respon a les preguntes:

  • A qui?

  • Per a qui?

CI- 3a pers sing – li


CI- 3 pers pl - els

Atribut

Acompanya els verbs ser, estar, semblar

Atribut definit: introduït det dem, poss, article – el, la, els, les

Atribut indefinit: Sprep, adjectiu, SN – ho

Atribut enfàtic: en

CC

CCM, CCL, CCT, CCI,...

hi- CCM i la resta de CC que no porten prep de

en- CC introduit per prep 3. Excepte CCM

CRV

prep+què+verb?

hi- no porta prep de

en- porta prep de

Cpred

Oracions predicatives

en- amb els verbas fer-se i dir-se

hi- altres verbs
Entradas relacionadas: