Lexic valoratiu

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

El text que analitzem és un tex (expositiu/argumentatiu) que trobem dins l'àmbit.. La seua finalitat és(informar, explicar/convéncer persuadir). EL tema que tracta és.. El Títol és Temátic (remàtic), ja que (no) ens anuncia el tema del text. Pel que fa l'estructura externa cal dir que el text està formar per .. paràgrafs. Aquesta divisió externa es correspon amb la divisió interna que podem classificar en (introducció,cos expositiu, conclusió/Plantejament, nus, desenllaç) A la introducció podem trobar com idea principal.. / Si es argumentatiu al final hay que poner la tesis, estructura repetitiva, sintetitzant(final), analitzant(principi), enquadrada. //Tipologia textual:-Expositiu: Predomini 3persona, absència de díctics(Dixi), Absència de modalització degut a que el punt de vista del autor desapareix, predomini mode indicatiu, recursos explicatius com parèntesis o aposicions, Ús procediments d'impersonalitat com el plural de modèstia.-

Argumentatiu: Modalització(característiques de subjectivitat)-Trets lèxics: lèxic valoratiu i connotatiu com adjectius adverbis que mostren opinió, verbs declaratius(opinió) lamentar. -Trets Morfosintàctics: oracions interrogatives exclamatives dubitatives, 1persona, apelacions al receptor.-Trets textuals: Marcadors discursius(connectors), recursos expresius(cometes,parèntesis,cursiva) i retòrics(comparació, recursos gràfics..) Dixi: -Personals(pronombres y verbos en 1persona) -Espacials(adverbis i expressions de lloc) -Temporals(Adverbis i expressions temporals)//Sorda:Petaca, festeix, manyo/Sonora:bodega vazatge Lorena// Autoodi(sentiment en contra llengua per experiència negativa) bilingüisme, diglòssia,normativització.

Entradas relacionadas: