Mantell superior i inferior de la terra

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,16 KB

 
ones sísmiques  Son unes series de vibracions que provoquen especialment les superficials formacions de illes, despreniments de terres, deformen la superfície terrestre. Aquestes ones poden travessar varies vegades la terra, rebotar en el seu interior i canviar la seva trajectòria,podem distingir 3 tipus:  -ones primàries (P): primeres que poden ser registrades per un sismògraf, son ones que es transmeten per aire, es transmet oprimint i expandint la roca en una única direcció, de forma que la propagació daquesta ona depèn de la comprensibilitatdel terreny. Es poden propagar en tots els medis, nomes canviarà la seva velocitat. -ones secundaries (S): mes lentes que les anteriors i vibren en sentit perpendicular al moviment, el comportament daquestes ones depenen de la elasticitat del medi, nomes es podran transmetre en un medi sòlid. -ones superficials:viatgen de forma molt lenta per la superfície, es formen per la superposició de les dues ones anteriors. Son les responsables de les catàstrofes superficials.  A partir del mètode sísmic i dobservar el comportament d eles ones, varia la velocitat. Aquestes alteracions sanomenen discontinuïtat. De 2 tipus: -1r ordre: discontinuat en les que la velocitat varia molt bruscament de forma sobtada.  -2n ordre: també varia però de forma progressiva Model estructura interna de la terra  -MODEL ESTÀTIC: es basa principalment en la composició química dels materials i el comportament de les ones però especialment a les zones on es donen discontinuïtat de 1r ordre. Aquest model divideix la terra en 3 grans capes: -escorça: capa mes superficial de la terra, es troba dividida en 2 tipus: escorça continental i escorça oceànica.  - la escorça continental forma els continents emergits, te un gruix variable i es molt mes gruixuda a les muntanyes i serralades. Es troba formada principalment per roques sedimentaries de tots tipus (conglomerats,gresos(sorra), calcaries ,es dissolen amb aigua) i magmàtiques, el marbre. -la escorça oceànica forma els mars i oceans i es molt menys gruixuda que lescorça continental, però mes rígida, mes densitat i es mes fràgil. Roquesàvasal -mantell:representa el 2% del volum de la terra, la part superior es troba limitada per una discontinuïtat de 1r ordre, (D.Mohorovicic) i per la part inferior del mantell, limitada per la discontinuitat de Gutenberg.  Es caracteritza per tenir una densitat variable que oscil·la entre 3.3 i 5.5 g/cm3 , hi ha una gran variació des de 500ºC a la part superior i 5.000 a la part inferior. Pel seu estudi el dividim en mantell superior i inferior, aquesta divisió es dona en una zona de discontinuïtat per 2n ordre (D.Repetti) -El mantell superior es troba format però materials rics en ferro i magnesi i materials pobres el silze.  -el mantell inferior, els seus materials no contenen silze però són riques en ferro i magnesi. -nucli: capa mes interna de planeta, en el seu límit superior. En el nucli sobserva un canvi destat físic dels materials. 15% del volum de la terra. Te 2 capes i es troben dividida en una zona de discontinuïtat (D. Lehman) 1r i 2n ordre. -nucli extern: no es propaguen les ones S, es comporta com si fos un fluid (líquid) es creu que esta format de ferro i níquel, te una densitat molt elevada 10-12 g/cm3, les temperatures poden arribar a 4.000 ºC. - nucli intern: capa mes profunda, es troba format de ferro, cristal·litzat amb una densitat molt elevada de 14 g/cm3 i unes temperatures que poden arribar a 6.000ºC. -MODEL DINAMIC:Es basa en el comportament físic de les diferents capes, es troba subdividit en 4 capes:  -litosfera: formada per lescorça i part del mantell superior. El gruix esta entre 100 i 150km , te un comportament rígid (roca solida i rígida) fragmentada en plaques tectòniques o litosferiques  -astenosfera: inclou part del mantell superior, formada per roca semifosa, te una gran importància en lexplicació del model de moviment de plaques, ja que sembla ser que soriginen els corrents de convenció que causen el moviment de les plaques litosferiques, situades a sobre. -mesosfera: part final del mantell superior i tot el mantell inferior, te un comportament rígid. -enosfera: nucli, tant a lextern com lintern. En conjunt es comporta com plàstic, sobservarà en les ones S i P.

Entradas relacionadas: