Microbiologia (4)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,45 KB

 

Materia de sembra i innoculació Nances de sembra: filament amb una rodona de plàstic o platí. Per sembra mostres líquides o sólides en superfícies. Fils de platí: per fer sembres en picadura (sembrar dins del medi de cultiu) Nanses de Digrasky: varetes de vidre k tenen lextrem pla. Sembrar mostres líquides. Estirilitzar amb alcohol y flama. Hisosps: varetes de plàstic o fusta k portan cotó fluix al seu extrem, recollir mostra directament del pacient. Hi ha hisops k tenen medi de cultiu perk no mori la cel·. Utiliza como a medi de transport. Pipetes: per sembrar mostrea líquida en medi líquid. Preparació del innóculs els preparem quan no tenim prou quantitat de micro per estudiar. Un inòcul és una quantita representativa. Quan volem preparar un inòcul ho fem en medi líquid. Agafem el micro i el col·loquem en un tub amb medi líquid. Posem el tub a lestufa a 37 graus durant 4 hores. Segons la terbolesa mesurem la quantitat de cèl·lules. Per fer-ho el comparem amb la escala estenderitzada (Mc Ferland). McFerland: bateria de 10 tubs amb 10 dilucions dif. on cada tub té associat un num. dif i determinat de micro. Aquest tubs no tenen micro· sinò k tenen productes químics. Mètodes dinnoculació i sembra. Sembra inòcul medi líquid: agafem petita quantitat de mostra i la col·loquem dins del tub i lagitem. Sembra innòcul medi sòlid (petri) Tècnica de Barry: Es prepara el medi de cultiu escalfem per tenir en estat líquid. Y deixem refredar fins 45-50 graus. Afegim linòcul dins i lagitem al medi per tal k es reparteixi. Finalment evoquem part del medi + inòcul en una plac de peti i deixem k es refredi. La temp lhem de mesurar bé amb termòmetre. Impotant lagitació. Sembra amb nansa Digralsky Líquid. Amb una pipeta col·loco mostra a la placa amb una nansa de Digrelsky i girem la placa per repartir bé la mostra per tot el medi. Sembres per esgotament o estria Agafo mostra amb nansa de sembra em col·loc a un costat i faig mov· en zic-zac fins laltre costat. Les estries més estretes possibles pero k no es toquin y mex extens pero sense tocar les parets. Finalitat: obtenir colònies aïllades. A mesura k vaig estrian vaig deican menys mostra, quan arribo a lúltim terç de la placa deixo molt poc micro i es quan obtinc colònies aïllades. Sembrar per esgotament/estria, múltiple... Sembrar un terç de la plca treure la nansa i esteril·litzar la nans. Col·loc la nansa a un extrem de la sombre anterior i faig altre cop un terç de la placa fins a 3 vegades minim. Lùltima vegada + petita i en direcció al centra. Finalitat: obtenir colònies aïllades a la part final. Tècnica dels quatre quadrats Es sepra la plca en 4 quadrants imaginaris. Agafem mostra i fem el primer quadrant. Separem la nans i sense esteril·litzar ni res fem les altres 4.Tècnica dels 3 girs Sembrar fins a la meitat. Aixequem i esteril·litzem, girem 90 graus i sembrem contactan amb la sembra anterior i així 3 vegades. La tercera k no toqui amb la primera sembra. Sembra per dil·lució Prepara una bateria de dilucions i sembra la placa. Serveix per fer recomptes cel· i també estudis de resistència o sensibilitat a un antibiòtic.  Sembra en tub de medi sòlid Sembra per estria en tub inclinat Hem de flamejra lentrada. Agafdem la nans de sembra i el posem al fons e intentem no tocar las parets. Sense arribar al fons començem a sembrar el tub en forma de zic-zac.La dificultat es la manipulació. Sembra per picadura Agafem mostra amb filament. El clavem al centre del tub amb el medi sense k arribi a tocar el final. Sembra combinada destria i picadura 1r piquem treiem del medi, però no del tub i fem la sembra. Es fa amb tub amb medi inclinat. Cultiu de soques (identificació): Paràmetres a tenir en compte: Temp: 35-36 graus// atmosfera: variara en funció de la mostra sera aerobia , anaerobia o 2 coses.// temps: 24h o 48... Les mostres identificades en un punt k no molesti . Mai a la tapa ni al tap del tub. Recompte cel·lular Bacteriana No sempre es necessari saber el nombre de micro presents amb el simple fet de k estigui present o no . sabem si el pacient esta infectat si trobem algun organisme anormla k no toca. Metodes indirectes No comptem 1 a 1 les cel presents, sinó k estudiem algun parametre realcionat amb akelles cel. Hi ha 3 metodes: Determiació analítica del molec del micro Determinació de molec· diferents k estan relacionades amb una quantitat concreta de cel· Gavimetria: mesurem el pes en sec de manera k assossiem a cada cel· Tubimetria (+ utilitzada) Fa amb espectofotròmetre, passar la llum a traves de la mostra i detecta la llum k ha passat la mostra. Una mostra normal es transparet (pasa tota la llum) en el moment k no passa tota la llum vol dir k pasa alguna cosa anormal. La lectura es fara amb lescala McFarland. Agafem el tub Mc Farland i posa a la llum i fer k el detector et digui quanta cuantitat de raciació pasa. Mètodes directes: cada cel· es considerada com a una sola unitat. Directes totals: contatge amb cambra de recompte o portaobjectes. Si ho fem am portaobjectes coloco una gota y sobre el cubre i fem un recompte en zic zac. Lectures culturals (+ utilitzat) Coneguts com a recompte viable en placa. Recompto cel· vives k sòn les k minteressen. Aquesta farem amb un banc de dilucions . posem les mostres a estufes i fem recompte. Recomptarem aquelles k es trobin entre 300 i 20. Acabat el recompte desfaig la dil·lució multipliquen per linvers o faig la mitja aritmètica.Semidirectes totals Amb citrometria de flux. Més senzill k en les cèl· sanguines.

Entradas relacionadas: