Mitificació del bilingüisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,58 KB

 

la sociolingüística:és la disciplina q estudia la relació entre llengua i societat, l’ús i consideració d’1a llengua per part d’1a com1itat lingüística. la sociolingüística estableix les seves anàlisis al voltant dels següents conceptes bàsics.

monolingüisme:ús/coneixement d’1a sola llengua. pot ser individual o social. L'individual és quan 1a persona usa 1a sola llengua. El social es produeix quan en 1a determinada societat s’usa només 1a llengua

llengües en contacte: les llengües sempre es troben en contacte amb altres llengües. del contacte entre llengües diferents se’n deriva l’existència d’influències entre les 1es i les altres, d manera q sempre hi ha 1 mínim d transvasament entre les llengües pròximes (pel motiu q sigui).

conflicte lingüístic:el conflicte lingüístic és la situació q es produeix quan hi ha 1a tensió del tipus normalització/ substitució entre dues com1itats lingüístiques. El conflicte lingüístic té 1es dimensions socials i sempre 10ºmboca en la normalització lingüística o en la substitució lingüística.El conflicte lingüístic té lloc quan hi ha superposició lingüística, sense conflicte no hi ha canvi.

bilingüisme:el bilingüisme pot ser individual, però quan es vol aplicar a tota 1a societat, el terme bilingüisme és inadequat, és l’expressió per a designar 1 moment determinat d’1 procés d substitució lingüística. Com en el cas català, el q existeix és el bilingüisme unilateral

minorització lingüística:oncepte relacionat amb el conflicte lingüístic. és la situació en què 1a llengua, malgrat q pugui ser parlada per la major part d la població autòctona d'1 territori determinat ocupa només 1a part minoritària dels usos i àmbits socials. La minorització lingüística es produeix en situacions d superposició, en què l'ús d'1a llengua dominant compta amb el suport del poder polític, observacions: la minorització comporta sempre 1 sentiment d minoria i en alg1s casos d’autoodi, i quan és molt intensa porta al fenomen d'ocultació, q s'origina quan la com1itat minoritzada amaga la seva identitat lingüística en presència d persones q no pertanyen a l'esmentada com1itat o en presència d desconeguts.

substitució lingüística:és el procés per mitjà del qual 1a llengua va essent gradualment reemplaçada per 1a altra. Normalment es troba directament relacionada amb processos d'uiformització d’1 estat, o amb processos d colonialisme. és necessària l'acció del poder polític com a element d pressió dam1t la com1itat lingüística q ha d'esdevenir minoritzada. No té gaire vigència actualment


Entradas relacionadas: