El municipi organització territori i població. Competències municipals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 
LES ENTITATS LOCALS: Són el municipi, la provínia i les illes en els arxipelags balear i canari. LES POTESTANTS QUE TENEN ATRIBUÏDES LES ENTITAS SOCIALS:: són les potestants reglamentaria, d'autoorganitzacio, tributaria, financera i sancionadora.EL MUNUCIPI: És l'entitat local bàsica de l'organització territorial de l'Estat. Elements del municipi:1) Terme municipal: territori en que l'ajuntament exerceix les seves competències. Cada municipi pertanyerà a una sola província, es regula per la legislació de les Comunitats Autonomes. 2)Població: tota persona que visqui a España esta obligada a incriure's al Padró del Municipi, en que resideixi habitualment, el conjunt de persones incrites alla son els veïns del municipi i en constitueixen la població. 3)Organització: el govern i l'administració municipal corresponen a l'ajuntament, integrat per l'alcalde i els regidors.L'ALCALDE: És elegit pels regidors o pels veins, és un organ unipersonal que presideix la corporació i es elegit pels regidors d'acord amb el preocediment següent: 1) Poden ser candidats tots els regidors que encapçelin les seves llistes corresponents. 2) Es proclamat batle qui obtengui la majoria absoluta dels vots dels regidors. 3) Si cap regidor no obté aquesta majoria es proclamat batle el regidor que hi haui obtingut el major nombre de lots populars, en cas d'empat es resoldrà per sorteig. Destitució DEL BATLE: L'alcalde por der destituit del carrec: 1) mitjançants una noció de censura, adobtada per la gran majoria absoluta. 2) se le ha de poner el nombre del candidat por el alcalde que quedara proclamat en cas de que la noció progressi. ATRIBUCIONS DEL BATLE: Representar l'ajuntament, dirigir el govern i l'administració municipal, nomenar i cessar els membres de la comissió de govern, dictar bans, fer complir les ordenances i els reglaments municipals, dirigir la policia municipal, presidir subhastes i contractar obres menors. ELS TINENTS D'ALCALDE: Son els regidors pel batle, als quals els pertoca de subsistir.Los seguint el seu ordre de nomenament: en cas d'absencia, malaltia o impediment que l'impossi limpediment a l'exercici de les seves atribucions aixi com: dur a terme les funcios de batle en els suposists de vacant a l'alcaldia fins que el nou batle prengui possesio. ELS REGIDORS: son elegits perls veins del municipi en proporció a la població corresponent mitjançants sufragi universal, igual, lliure, directe i secret. EL PLE: integrat per tots el regidors i presidit per l'alcalde, les seves funcions me simportants son: el control i la sicalitzacio dels organs de govern, l'aprovació del Reglament Organis i de les ordenannces, l'aprovació i la modificació dels pressupostos de l'ajuntament i per ultim la votació sobre la mociio de censura de l'alcalde i sobre la quüestio de confiança plantejada pel propi alcalde. ATRIBUCIONS DEL PLE: elegir i distribuir el batle, aprovar la plantilla personal, aprovar els plans urbanístics i per ultim parovar projectes d'obres majors i la seva contractació. LA JUNTA DE GOVERN: esta integrada per l'alcalde i un numero de regidors no superior a la tercera part del numero legal corresponent, nomentas, separats lliurament per l'alcalde.  LA Província:és una entitat local determinada per l'agrupació de municipis, amb personalitat jurídica propoa i plena capacotat per al complimnt de les seves finalitats. Organs provincials: 1)El presicent de la diputació: Representar la institució, dirigir i coordinar el govern i l'administració de l'illa de Mallorca (María SALOM ES LA PRESIDENTA DEL CIM). 2)Els vicepresidents: substitueixen al president en cas de malaltia o absencia. 3)El ple:esta integrat per tots els consells electes, actualment 33 consellers i es procedit per la presidents, actialmete 19 del PP, 10 del PSOE, 4 del PSM. 4)La junta de govern:esta integrada pl president i un numero de diputats no superiors a la tercera part del nombre legal. COMARQUES: Agrupació de municipis amb caract. I interressos comuns que requereixen una gestió propia a la prestació de serveis comuns.Entradas relacionadas: