El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

 
   Òrgans de l'adm.Pública:Els òrgans administratius.1-La doctrina de l’òrgan:Òrgan és la unitat diferenciada de l’aparell organitzatiu d’una persona jurídica a la que s’atribueixen un conjunt de funcions per la seva resolució o gestió. Aquests òrgans es configuren per les seves normes reguladores:-Atribucions i funcions que tenen encomanades,-Mitjans materials i financers pel seu compliment,Titular, que és una persona física la voluntat de la qual s’imputa a l’òrgan.2.-Classes d’òrgans: Unipersonals i Col·legiats.Classificació dels òrgans col·legiats: a) Govern de l’Estat i les comissions delegades del govern, i els òrgans de govern de les CA b) Òrgans de govern dels ens locals c) Òrgans burocràtics d) Òrgans administratius.1.Estructura dels òrgans col·legiats.A)President:1.Designació.2.Funcions del president:-Representar l’òrgan i ser l’òrgan comunicador amb d’altres òrgans.Convocar les sessions i determinar l’ordre del dia3.Policia de les sessions del ple de l’òrgan col·legiat.4.Assegura el compliment de les lleis pel que li correspon decidir a l’òrgan col·legiat.5.Pot suspendre la sessió per causes justificades.B) Secretari.1) Designació.2) Funcions del secretari:-Gestió i execució de les decisions que corresponen a l’òrgan col·legiat i al seu president,-Fer la convocatòria amb el seu ordre del dia, custodiar i rebre els escrits dirigits a l’òrgan,-Assistir a les reunions, aixecar i autoritzar les actes,-Expedir certificacions dels acords.C) El Ple.-És l’òrgan col·legiat reunit en sessió. Està format per tots els seus membres que no tenen rellevància orgànica diferenciada tot i que se’ls hi preveuen drets i deures.2Sessió:Els òrgans col·legiats es reuneixen en sessió mitjançant convocatòria de tots els seus membres, en la que consti l’ordre del dia de la sessió.3.L’adopció d’acords:Són nuls de ple dret els acord adoptats que violin les normes essencials per la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.4.Actas:La sessió haurà de reflexar-se en l’acta del secretari en la que es farà constar:-Assistents, ordre del dia, data, hora i lloc de celebració.-Persones que han intervingut, punts principals de la deliberació, forma i resultat de la votació i text literal dels acords.

Entradas relacionadas: