Oberta o tancada

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,96 KB

 

Tot esperit : 1. Comprensió del text: a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text: Tema: La vida més enllà de la mort. Parts Basiques:  -Introducció (lín. 1-2):Quan va recibie un impres i més tard van arribar a veure'l dos inspectors. -Desenvolupament (lín 3-19): Quan van parlar amb ell, els inspectors es van donar conta que era un fantasma, els quals li van dir que la seua dona i els seus fills eren imaginació de ell. També els inspectors li van dir que habien motius de preocupacció, i que podie donar gràcies de no ser un vampir i que tenia que actuar amb naturalitat. -Conclusió (lin. 20-22): Quan l'home els acompanya fins a la porta i per el camí va entendre el que li volian dir els inspectors. b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies: L'home va recibir un imprès i més tard van arribar dos inspectors per a parlar amb ell. Quan van parlar amb ell els inspectors es van donar conta que era un fantasma, els quals li van dir a l'home que la seua dona i el seu fill no existien, eren imaginació de ell. A més els inspectors le van explicar que caldria procuparse, que podia donar les gràcies de no ser un vampir ja que això és un perill per a la família i que tenia que actuar normalment. Finalment l'home els acompanya fins a la porta i pel Camí va entendre el que li volian dir els inspectors. c) Relaciona els recursos tipogràfics i les veus del discurs:Recursos tipogràfics: negreta (el títol per a destacar), guions (introdueixen el dialeg), cometes)(per a remarcar algunes oracions o paraules), parentesis (per a donar més informació) , punts suspensius (per a donar intriga) i signes de exclamació e interrogació. Les veus del discurs són les diferents veus que participen a una comunicació. Autor real: Pere Calders. El lector real: Nosaltres, la gent que llig el text. Autor model: Un escriptor o un critic. Lector model: persona que s'interesa per les llibres d'aquest autor.


d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text: Aquest text es un text narratiu ja que es conte accions o fets situats en temps i espais reals o inventats. La seua finalitat es entetindre i divertir. 2. Anàlisi lingüística del text: a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: 1. vaig rebre (línia 1): sorda o sonora? Sonora / 2. descobert (l. 4): oberta o tancada? Oberta /3. retorn (l. 21): oberta o tancada? Tancada /4. cos (l. 22): oberta o tancada? Oberta.  b) Indica a quin element del text fan referència els pronoms febles subratllats i quina funció sintàctica realitzen.
1.
Se us imaginen a vós (línia 10): Al narrador-CD / 2. Sels veia molt segurs (l. 10): Als inspectors- CI / 3. Tant mho digueren que a lúltim em va venir suor freda (l. 11): Als inspectors- CD /4. entre la camisa i el cos hi tenia una separació de ben bé dos travessos de dit (l. 21): Ell mateix-C.C.Manera.   c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o indican un sinònim: 1. xicot (línia 2): persona jove del sexe masculí. / 2. serè (l. 6): tranquil / 3. dona (l. 7): esposa, mujer. / 4. desfici (l. 15): malestar.Entradas relacionadas: