Els organs dels sentits en els animals

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,22 KB

Tema 1:
La funció de relació permet als éssers vius captar determinats canvis (estímuls) que es produixen dins o fora del seu cos i respondre-hi de la millor manera possible.
Els receptors son estructures sensorials especialitzades a captar els estímuls, tant externs com interns.
El sistema nerviós és el conjunt d'organs i estructures formats per cel.Lules nervioses. Rep informació, la interpreta, elabora respostes i les transmet als efectors de manera que coordina el cos dels animals.
El sistema endocrí esta constituit per organs especialitzats anomenats glandules endocrines, que produeixen hormones, unes substancies que actuen com a misstagers.
Els Tropismes son les respostes permanents davant d'un estimul, en les quals es produeixen canvis en la direcció del creixament de la planta.
Les Nasties son les respostes passatgeres de determinades zones de la planta com a resposta a un estimul extern.
Les hormones vegetals son substancies químiques que regulen i coordinen les funcions vitals de les plantes.
-------------------------------------------------------------
Elements de la relació:
1-Estímuls:variacions del medi.
-.Físics: com ara la llum, la temperatura, presio...
-.Químics, com ara la presencia de subs. Químiques
-.Bioticsprovocats per la presencia o absencia d'altres organismes vius.
2-Receptors: Captadors del medi. En els animals els organs dels sentits.
3-Coordinadors: Son els organs que reben la inf. Dels receptors i la interpreten. Sistema nerviós, endocrí...
4-Efectors:Estructures que duen a terme les respostes. Músculs y Glandules.
Resposta, motora o secretora.
Comprotament i adaptació
Tipus de comportament;
innat o instintiu: DEGUT A FACTORS EREDITARIS.
Adquirit o Apres: condicionat pels factors ambientals.
Receptors estímuls:
Shi distingeixen:
Exteroreceptors.
Interoreceptors.
Es classifiken en:
Mecanoreceptors.
Quimioreceptors.
Termoreceptors.
Fotoreceptors
Sistemes de coordinació:
-Sistema nerviós.
-Sistema endocrí.
Sistema nerviós dels vertebrats:
-Centres nerviosos.
-Nervis
-.Sensitius.
-.Motors.
Les hormones son substancies químiques produÏdes per les glandules endocrines.
L'aparell locomotor dels invertebrats es l'exoesquelet.
L'aparell locomotor dels vertebrats:
tenim endoesquelet, ossos rígids, esquelet flexible...
Els estímuls que perceben les plantes:
Lumínics.
Gravitacionals.
Mecanics.
Químics.
Termics.
Hídrics.
Tipus de tropismes:
Fototropisme: L'estimul que preovoca es la llum.
Geotropisme: resposta davant la gravetat.
Tigmotropisme: Es una resposta davant un contatcte.
Hidrotropisme: provocat per l'aigua.

Tema 2:
La reproducció es la funció per la qual els individus progenitors donen lloc a nous individus, semblants a ells, anomenats descendents.
La fecundació es la Unió d'un ovul i un espermatozoide, amb la fusió dels seus nuclis per formar el zigot. =D
El desenvolupament embrionari compren el període des que es forma el zigot fins que neix el nou individu.
S'anomena desenvolupament postembrionari el creixement de l'individu des de que neix fins que arriba a l'estat adult, en el qual adquireix la capacitat de reproduir-se.
------------------------------------------------------------
Cicle vital o biologic:
Generalment, un cicle biologic compren les fases següents:
1-Reproducció
2-Desenvolupament embrionari.
3-Creixement.
La reproducció asessuá es pot fer de dues maneres:
-Escissió o fragmentació.
-Gemmació.
Reproducció sexual en els animals:
Els mascles i les famelles desenvolupen uns organs especialitzats en reproducció anomenats gonades.
En els mascles les gonades son els testicles, que formen el espermatozoides.
En les femelles, les gonades son els ovaris, on es produeixen els ovuls.
El sexe dels individus:
Les especies poden ser;
-Unisexuals.
-Hermafordites.
La Fecundació:
Uncop format el zigot es divideix y dona lloc a l'embrió.
Hi ha dos tipus de fecundació:
Externa fora de la femella.
Interna dins la femella. Digo yo! =D
El desenvolupament embrionari:
-Ovípara.
-Vivípara.
-Ovovipera.
El dsenvolupament posembrionari pot ser:
Directe
o
Indirecte
Cicle vital de les plantes:
L'esporofit: estructura que es formen les espores.
El gemalofit: estructura on s'originen els gametes.
Reproducció assesuá en les plantes:
S'en distingeixen 2 modlalitats:
Reproducció vegetativa.
S'en poden diferenciar les formes següents:
Estolons.
Bulbs.
Tubercles.
Reproducció per espores.
Reproducció sexual en les plantes amb llavors:
ESTRUCTURA DE LA FLOR:
::Embolcalls florals::envolten y protegeixen
-peduncle.
-calze.
-Corol.La.
::Organs reproductors::
-Pistil.
-Estam.
Pol.Linitzacio:
un gra de polen pot vietjar de les següents maneres:
::Pel vent::
::Per animals::
_.:'Formació del fruit':._
Es distingueixen dos tipus de fruits:
-Carnosos.
-Secs.
reproducció assesuá:
Incombenients: Els descendents son iguals entre si.
Avantatge:Es pot dur a terme a terme sense la participació d'un altre organisme.
Reproducció sessuá:
Incombenients:
formació de gametes,l'aparellament, el desenvolupament i la maduraciode l'organisme.
El prces depen de l'atzar.
Per afavorir la trobada dels gametes cal produirne una gran quantitat.
almenys un gamete a de ser mobil perque es puguintrobar.
-Avantatge:
Es formen descendents amb barreja de caracters.

Entradas relacionadas: