Paraules homografes exemples

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

la novel.La psicoligica centra el seu nteres en l'analisis dels personages i els

 seus conflictes. L'acíó perd protagonisme i se centra mes en l'interior dels

personatges ( els sentiments , estats d'anims

Merce rodoreda la seva obra narrativa inclou contes novel.Les i s'inicia amb

aloma. Que ya comença a incorporar tecniques propies de la narra tiva

psicoogica. Generalment les seves novel.Les estan construides a l'entorn

d'un personatge femení.

L'adequació és la propietat que assegura l'adaptació del text a la situació de

comunicació te uns elements un nivells de formalitat , un canal oral , un

tema i la intenció comunicativa

cohesió és la propietat del text que es concreta en el mecanismes de relació

i enllaç entre els sintagmes, les oracios i els paragrafs en un text se

manifesta en la concordança ºels mecanismes de referencia son recursos

que es fan servir per evitar de repetir innecessariaent un element anterior

els principals els pronoms i els deter els sinonism i les el.Lipsis º Els

connectors son elements de lallengua que organitzen com les conjuncions

els abverbis o les locucions adverbials

polisemis és la propietat que presenten algunes paraules de tenir dos o mes

significats els quals es diferencien segons el context en que s'utilitzen

metafora roure arbre roure tacaño.

metonímia braç brazo, braç de la cadira

habilitació batut batir batut batido.

Homonímia es la propietat que tenen dues o més paraules de presentar la

mateixa forma pero tenir significats diferents

parau homografes son se escriuen igual pero se pronuncien diferent

parau Homofones s'esciuen difernt i es pronuncien igual.

Llorenç Villalonga va néixer a palma . Com a literat conrea . Les seves dues

novel.Les més rellevants són Mort de daa una satira despietada del'alta

societat mallorquina i Bean o La sala de les nines ina mitificació dela

societat mallorquina antiga. Villalonga va defensar un model de novel.La que

centrava l'interes més en els personatges que no en l'atractiu de les

aventures o en la intriga de la historia.

Pere Calders considerat el millor contista contemporani ( L'ombra de

l'atzavara , croniques dela veritat  oculta)

calders defensa la lliebrtat creativa de l'escriptor i aposta per una

combinació entre realitat i fantasia , sol introduir un element absurd, insolid

 o sorprenent.

Manuel de Pedrolo és un dels autors més representatius de la renovació del

 panorama novel.Listic català . De la seva producció destaquen Cendra per

 martina i Mecanoscrit del segon origen . La idea esva interessar per la

 narrativa policíaca,  eròtica o de ciència ficció.

Entradas relacionadas: