Paraules sordes i sonores

Clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,7 KB

Conjunt: Reuníó de coses que formen un tot. (?)Sistema:Conjunt de regles o normes que Estableixen alguna cosa. (?Ortografia: Disciplina Que estudia la forma correcta de escriure els Fonètica:Conjunt dels sons d'un llenguatge, i estudi científic D'aquellsFonologia:Disciplina que estudia els fonemes. So:Manifestació sonora d’un element Lingüístic articulat que es percep amb principi i fi en la parla.Fonema:És un element abstracte que Representa una gamma de sons ideals./Al·lòfon: Són variants acústiques d’un fonema condicionades pel context lingüístic o Per la pronuncia del parlant. Arxifonema:Neutralització O confusió d’un fonema.Procés de Fonació:Treball muscular a través del qual es modifica la corrent d’aire procedent Dels pulmons i la laringe amb l’objectiu és l’articulació de paraules. També és Molt important la forma que adopta la boca, els llavis i la llengua per deixar Eixir l’aire. La vocal és el so Nítid que depèn de l’obertura de la boca. La consonant es recolza en lavocal i depèn de l’articulació de la Boca. Les vocals poden ser, segons el grau d’obertura, obertes o tancades.I segons el punt d’articulació són velars o Palatals. Els sistema vocàlic pot ser tònic (paraula tònica: rep intensitat en La pronunciació) o àtona (paraula àtona: es recolza en altres per no tindre Aquesta força) (occ/Orient). L’obertura de les vocals no sempre és uniforme. Fonosintaxi:Disciplina que estudia el Comportaments dels sons en la cadena parlada, no en les paraules aïllades. Sinalefa:Fusió en una síl·laba de dues vocals en contacte. Es Pronuncien la ultima síl·laba de la primera paraula, i la primera de la segona Paraula. Elisió:Supressió d’una vocal en contacte amb una altra. Aquestes elisions poden ser marcades Gràficament o no. Punts d’articulació:Bilabials, Labiodentals, dentals, alveolars, palatals, velar. Mode d’articulació:Oclusives (bloqueig a l’aire en el moment previ Al so), fricatives (l’aire ix fluidament i el so llisca) i africades (primer Moment breu oclusiu i després un alliberament fricatiu).Vibracions de les cordes: sonores (les cordes vibren ostentosament) O sordes (les cordes no vibren o ho fan molt poc).Expulsió de l’aire:orals o nassals. Ensordiment:Fonema sonor que s’articula com a sord.Sonorització:Les consonants sordes es Pronuncien com sonores. Geminació:Repetició D’un so successiu en l’interior de la paraula. Emmudiment:Quan es previsible o esperat un so i no és pronunciat en Algunes posicions.

Entradas relacionadas: