Que son el registres lingüístics

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 

Variació LINGUIST: Totes les llengües presenten diferències segons l'època, els territoris on es parlen o el grup social que les utilitza i fins i tot un mateix individu presenta maneres de parlar i escriure diferents segons la situació en què es troba. TIPUS: GEOGRÀFICA: Existència de formes lingüístiques pròpies de grups de parlants d' una mateixa llengua que viuen en zones geogràfiques diferents. *SOCIAL: Conjunt d' usos lingüístics propis d' un determinant grup social (persones que comparteixen alguna activitat). *HISTÒRICA: Varietats lingüístiques pròpies d' un moment històric determinat. *ESTILÍSTICA: Conjunt de varietats lingüístiques que els parlants associen a situacions específiques en què es produeix la comunicació. Reben també el nom de REGISTRES.


VARIETATS LINGUIST: Conjunt d' elements lingüístics definit en funció de circumstàncies extralingüístiques o resumidament, és la realització concreta de la variació lingüística. TIPUS: DIALECTALS: relacionades amb grups d'usuaris que reflecteixen la seva identitat lingüística. Poden ser geogràfiques amb la seva branca què és la dialectologia, social i la seva disciplina és la sociolingüística i les temporals i la seva disciplina és la lingüística històrica. Estilístiques: Relacionats amb un àmbit de comunicació. També reben el nom de REGISTRES i també estudia la sociolingüística.

Entradas relacionadas: