Solucions bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,47 KB

 
perifrasis d'obligació:d'obligació personal:coneixem el subjecte.Per exemple:-haber+de+infinitiu.has d'analitzar els components.d'obligació impersonal:haver-se de+ infinitiu.S'ha d'analitzar aquest problema.caldre+infinitiu.En bicicleta cal dur casc.ser necesari+infinitiu.Es necesari donar sang.Ser menester+infinitiu.No es menester mirar pel microscopi.les subordinades adverbials finals:perqué,a fi que,per tal que,per,per a ,a,a fi de y per tal de.
les subordinades adverbials causals: perqué,ja que,com que,puix,puix que,per tal com y car.
el bilingüisme:us alternatiu de 2 idiomes en un individu i,per extensió,en un grup social.Els casos me freqüents de plurilingüisme i pot produir-se de tres maneres:bilingüisme individual:una persona pot fer servir 2 idiomes independentment.2 tipus:bilingüisme pur:es els dels fills de matrimonis lingüísticament mixtos.bilingüisme instrumental:persones que aprenen una segona llengua sense oblidar la propia.bilingüisme territorial:un territori es bilingüe quan inclou 2 zones clarament delimitades lingüísticament.En una zona es parla la llengua 1 i en l'altra la llengua 2.bilingüisme social:s'origina quan 2 grups lingüístics es disputen el mateix espai social,tenen una situació administrativa diferent i les llengües no tenen les mateixes posibilitats de ser emprades en tots els ambits d'us.subordinades consecutives:tan-tanta que /fins al punt que/de manera que.subordinades comparatives:igualtatat :tan-com. desigualtat:mes-que/menys-que.proporcionalitat:com mes-mes/ com menys-menys/ subordinades condicionals:fora que/llevat que/sempre que/nomes que/a condició que/en cas que/que no(frase negativa)/subordinades concessives:a pesar de + infinitiu a pesar que/encara que/ni que/per que/malgrat que/per be que/si be/suposant que/tot i +infinitiu.el conflicte lingüístic:2 comunitats humanes amb llengües diferents.2 tipus:conflicte sobre l'estructura i sobre els ambits d'us.hi ha 2 maneres de resoldre un conflicte lingüístic:la substitució lingüística:es l'avanç d'una llengua encara que comporta a l'altra llengua al retrocés.la normalització:es basa en els factors positius següents :la lleialtat lingüística/el prestigi/l'oficialitat real i efectiva.

Entradas relacionadas: