Taula de valencies dels elements

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,44 KB

Substància pura: substàncies que no varien de temperatura mentre dura un canvi d'estat.
Estats de la matèria:
sòlids:tenen massa i forma pròpia,díficilment compressibles.
líquids:no tenen forma propia i són difícils de comprimir.
gasos:ocupen tot el recipient i es comprimeixen fàcilment.
plasma:estat més abundant, es troba en condicions molt extremes de temperatures molt elevades.


Teoria cineticomolecular:
formada per partícules que es mouen contínuament.Entre aquestes partícules hi ha una força d'atracció que pot variar segons la substància.Aquestes partícules s'anomenen àtoms.
Elements:substancies pures que estan formades per un sol tipus d'atom i no es pot descomposar en altres substàncies més sencilles. (Ag, Cu, Au)
Compostos:substàncies pures que estan formades per més d'un tipus d'atom pero en la mateixa proporció.(H2O, H2SO4,HCl)
ATOMS:son molt petits, son electricament neutres i precticament buits.59Ço27
A=Z+N
27 protons
27 electrons
59-27= 32 neutrons

Enllaç iònic:es produeix quan hi ha una donació i una captació d'electrons entre un metall i un no metall.
Enllaç covalent:es produeix quan els àtoms comparteixen electrons.
>solids moleculars:
uneix els atoms que formen una molecula, pero les molecules s'uneixen entre elles.
>cristalls covalents:manté unit un atom amb els que l'envolten i que comparteix electrons
Enllaç metàl·lic:manté units entre ells els àtoms dels metalls.

Entradas relacionadas: