Text argumentatiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,17 KB

 
Textos argumentatius
Es relacionen amb presesde posició ideològica respecte d'un tema.
-Literaris:assaig
-Científics:tesi,assaig,taula rodona
-Professionals:publicitat, instància, carta...
Caract Ling:
-estruct. gram. bàsica No+Ser(pres)+SN
-Abundància de sub causals,cons,cond,i finals
-verbs relacionats amb els tipus d'oracions anteriors:causar,originar,generar,produir,reduir,inferir...
-verbs del tipus discebdi: dir, afirmar,considerar,descriure,assegurar...
-domini de l'O enunciativa,af.,i int, de vegades retòrica. Evitar imperatives.
-Marcadors d'ordre q introdueixen paràgrafs: ordinals i loc d'ordre(1er lloc,2on lloc, finalment)
-Recursos retòrics: metáfores, al·lusions, perífrasi, sinonímia, antítesi, paral·lelisme...
-Allunyament de l'emisor mitjançant el pas del jo al tu o al nos.

Entradas relacionadas: