Text instructiu exemple

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,02 KB

 

Text explicatiu: aquell que té com a objectiu informar i aportar coneixements sobre un tema, el text explicatiu és el text didàctic per excel·lència. Són mostres de T. Explicatius científic els diccionaris, els llibres de text, treballs de recerca. Els T. Explicatius divulgatius informen de temes dinterès general exemple el fulletons dinformació al ciutadà.
Estructura del T. Explicatiu
Introducció
: presentar el tema que es tractarà.
Desenvolupament: per desplegar la informació i per definir, explicar i exemplificar les diferents parts del tema, la informació sha danunciar de manera clara i ordenada.
Conclusió: shi resumeixen els conceptes exposats, shi valora la informació aportada i shi presenta la conclusió a què sha arribat.
Recursos lingüístics
La informació a de ser neutre i objectiva perquè no pretén convèncer a ningú.
Els paràgrafs agrupen les unitats temàtiques i ordenen la informació per fer-ne més clara la lectura. El temps verbal propi es el present de lindicatiu pel seu valor enunciatiu i temporal. Lèxic cal triar el mot precís especialment entre substantius i els verbs de manera que no es produeixi cap ambigüitat. La repetició de paraules i la utilització de sinònims o dagrupacions per hipònims o hiperònims ajuden a clarificar el text i a lligar-ne el sentit.


Text descriptiu: ofereix una explicació detallada i ordenada de les característiques dun objecte, una persona, un lloc o un ambient. El paràmetre dels textos descriptius és lespai.
Tipus de textos: T. D. Quotidians
-orals informals (descripció en el Març duna conversa)
-orals formals (declaració davant la policia)
-escrits (secció danuncis)
T. D dels mitjans de comunicació: apareixen sobretot en els mitjans que no disposen de suport gràfic.
T. D literaris: generes literaris bàsicament descriptius i presencia de la descripció en altres generes, especialment en la novel·la.
Característiques textuals
Lobjecte descrit: els tres temes principals de descripció són les persones, els objectes i els llocs i ambients.
Punt de vista: cal distingir entre la descripció objectiva i la descripció subjectiva.
Lordre intern del text: - del general al particular ( presentació global a lexposició detallada)
-del particular al general: dels detalls a una visió global de lobjecte descrit.
Recursos lingüístics:
-Us de noms per designar les parts de lobjecte descrit i dadverbis i locucions adverbials per situar-les en el conjunt.
-- us abundant dadjectius per concretar les característiques.
-Us de comparacions per acabar de perfilar els trets característiques dels elements descrits.

Entradas relacionadas: