Text retoric exemple

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

 
tipologia textual:la descripció:estructura descriptiva-tema,expansió,posada en escena,progressió descriptiva-tipus de descripció=objectiva-reproduir amb fidelitat l'objecte=subjectiva-k toki al emissor.Recursos lingüístics=us d'adjectius,comparacions,metafores,expressions de situació en lèspai,vervs d'estat i adverbis..la narració.=generes narratius-la narrativa.Elements comuns de les narracions=narrador,protagonista,procés temporal,sentit global.Estructura narrativa=plantejament,nus,desenllaç.Estructura de la notícia=titulars,entradeta,cos de la notícia.Recursos lingüístics=nexes de temps i causa,verbs d'acció i de circunstancials de manera,temps i lloc.

comversa=estructura=obertura,tema central,conclusió,comiat.Trets de la llengua oral=progressió temàtica,text improvisat,fórmules de cortesia,nexes conversacionals,el·lipsis i frases inacabades,sintaxi col·loquial,lèxic col·loquial.L'expressivitat,l'us indirecte del llenguatge .text retòric=recursos de caràcter semàntic,figures de caràcter sintàctic,figures de caràcter fonètic,recursos mètrics.L'oratòria=és l'art de parlar en públic

Entradas relacionadas: