Títol tematic o rematic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,53 KB

 

resum/coherencia: el text presenta la informació de manera clara i ordenada. Tema(principal y secundaris) tesi(el text te com finalitat transmetre coneixements de forma didàtica, és a dir informació per a educar o culturitzar(didactisme), per tant no hi ha tesi, ni estrategia argumentativa)Estructura(externa paràgraf, interna expositiva-explicativa. Introducció, desenvolupament i conclusió(línies))títol(temàtic)contextualització:gènere:divulgatius(didactics),especialitzats, humanístics, cièntifics/manual,llibre,diccionari.àmbit d´ús(acadèmic)temàtic(específic amb lèxic especialitzat amb tecnicismes)Finalitat(transmetre coneixements,es a dir, educar o culturitzar)canal,espai i temps(emissor i el receptor separats)/adecuació:no hi ha marques de receptor ni emissor ja que el text és de tipus jerarquic i academic/plurals de modestia.Modalització:algunes marques de lèxic valoratiu modalització molt baix(objectividad)


polifonia(discurs reportacida directe-in)lector real-ideal,saber enciclopedic,varietat geo(seua occidental)varietat historica(text comtenporani, hi ha absència de qualsevol arcaisme o paraula en desús,varietat funcional(registre formal neutre, nivell formalitat mitjà o alt)valoració personal .//oraciones.cordinada

copulativa(continuació),disyuntiva(opció),distributiva(distribuir),adversatives(oposició de idees)explicatives(explicació)subordinada.Substantives(subject(que),Cd,atribut(ser estar y paraixer)relatiu(el qual, la qual)explicativa afegí informació,especificativa concreta el significat anterior.Adverbials(funció c.C, finalitat(perquè)causal(ja que)condicional(mentres que)consessiva(a pesar de)consecuencia(aixi que,per tant)(tam que,com.

Entradas relacionadas: