Treball llibre la mort a sis vint-i-cinc capítol per capítol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,33 KB

 

EL LLIBRE DE L’ORDRE DE LA CAVALLERIA. TEORIA EXPRESSADA.Va ser escrit per Ramón Llull. Es tracta d’un breu tractat doctrinal Destinat als membres de l’estament cavalleresc. Els oferia uns models de Comportament i una instrucció per ser el perfecte cavaller i a més els Intentava encaminar-los als objectius cristians.Entre els recursos que va Utilitzar destaca l’oposició entre els vicis i les virtuts que permet Formalitzar el comportament correcte (virtuts) i els incorrectes (vicis com Supèrbia, ira, enveja...)Conté set capítols i un pròleg.-capítol 1: explica els Orígens mítics de lla cavalleria. (la cavalleria es crea per retornar eles Virtuts de caritat, lleialtat, justícia...Perquè hi ha molts vicis). Llull També remarca la necessitat de que els aspirants a cavaller aprenguin l’ofici De ben joves ( exercici d’armes, cura als animals...)-capítol 2:  recomana unir esforços amb el clergat i de Defensar l’ordre social establert i no atacar als membres de l’església. El Cavaller havia d’evitar tota la violència que s’oposés.-capítol 3: esta dedicat A l’examen que els cavallers havien de superar per confirmar que respectaven a Déu i que tenien les aptituds físiques i mentals indicades.-capítol 4: s’exposa El ritual d’adobament i el contingut del sermó que s’ha de predicar a l’acte.-capítol 5: Parla de l’armament tant ofensiu com defensiu. Desenvolupa una detallada Significació dels diferents components de l’armadura. Associa les diverses Peces amb idees pels quals han de lluitar. Ex:Espasa= creu  Llança= veritat-capítol 6: costums qui Pertanyen a cavaller construït a partir de l’oposició entre virtuts i vicis.-capítol 7: breu capítol dedicat a “l’honor qui es cové ésser feta a cavaller”.

RECURSOS EXPRESIUS DEL S. XllEl regnat de Jaume l gran desplegament Cultural a dos nivells: -Les corts feudals, -els monestirsL’ús literari del Català molt extens i es feien traduccions. Corona d’Aragó el centre de diverses Cultures (cristiana,musulmana,jueus). La cristiana vinculada a partir de les Universitats i escoles conventuals. 1r universitat catalana vaser l’estudi General de Lleida al 1300.En aquell moment  Qualsevol aspecte de a realitat tenia sentit simbòlic del caràcter moral/religiós.  La Concepció unitària del mon amb estructura Jeràrquica i piramidal s’estenia a la percepció de la  natura i s’interpreta en clau simbòlica.  S xlll  Comença a crear enciclopèdies per descriure el mon senzill no es basaven El l’observació directe  com en l’edat Mitjana. Physiologics  obra s xll Imaginari col·lectiu punt de vista zoològic. Animals presents en el mon Medieval, tant reals com els fantàstics.S’introdueix un nou mètode D’nterpretacio simbòlica i anàlisi de la realitat de la bíblia –l’alegoria. Analogies simbòliques percebudes de manera intiutiva, la interpretació D’alegoria esforç intel·lectual ja que obligava a una lectura que havia de Pasar del pla literal-al pla al·legòric. L’alegoria eina eficaç per al Doctrinament. L’exemplum per argumentar de manera didàctica una determinada Posició. Digressió la majoria del autors  de novel·les sll slll no interesats en donar Ni unitat ni simplicitat al text. La digressió es una interrupció del fil Temàtic de l’historia. Finalitat d’anticipar fets posteriors.Amplificatio –recurs permet elevar els actes i Tretsvd’un caràcter damunt de les dimensions reals; lloança.

Entradas relacionadas: