Pronoms febles s sorda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,56 KB

 

Essa sonora:
-S entre V-

--Z al principi de mot i entre C i V 

Essa sorda:
-S a principi , entre C VV C, i a final;

--SS entre VV.--

-C davant de E,I.-

-Ç davant de A,O,U

--------------------------------------------------------------
-G davant
E, I.--

-J Davant de A, O ,U, i en--> -jecc i-ject.En la conjugació dels verbs jaure i ajaure. -

-TG:Davant e, i, només entre VVEn paraules acabades en -atge, -etge--

-TJ :Davant de A O U, només entre VV,En alguns verbs: allotjar, assetjar, rebutjar, ultratjar, viatjar...
--------------------------------------------------------------
-XPincipi de paraula.Darrere de C,-

-TX:Entre VV .Al final de paraula darrere de Vsi els derivats s’escriuen amb tx.--

-IG: Al final de paraula darrere de V si els derivats s’escriuen amb g, j, tj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La pronominalització dels complements:

Complement Directe (CD) : Pronoms:
singular el
determinant la

plural els
les

indeterminat en
neutre ho

complement preposicional (CP):
amb preposició de en
amb qualsevol altra preposició hi

complement indirecte(CI):
singular
plural
amb preposició de
amb qualsevol altra preposició
indeterminat
predicatiu
P
amb els verbs dir-se, fer-se,
elegir i nomenar
en els altres casos
predicat
nominal
PN
singular
plural
determinant
indeterminat
neutre
li
els
en
hi
en
en
hi
el
la
els
les
en
ho
en
hi
hi
hi
-
hi
amb la preposició de
en general
amb qualsevol altra preposició
i sense preposició
en alguns casos
sempre
sempre
complement
circumstancial
de lloc CCL
complement
circumstancial
de manera CCM
complement
circumstancial
de temps CCT
altres complements
circumstancials
CC
complement
del nom CN
subjecte ( CD
indeterminat) S

Entradas relacionadas: