Vocals consonantiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

sistema vocàlic: consta de 8 sons                                                         grau d'obertura de la boca a l'ora de pronunciar cada vocal (oberta mitjana tancada) // punt d'articulació, segons la posició de la llengua a l'hora de pronunciar cada vocal. (anterior, central i posterior.) // tonicitat de les vocals dins la paraula, l'accent d'intensitat es important a l'hora de classificar les vocals. //funcionalitat: funció propia de les vocals es fer de nucli silabic. // so consonantic:  procés pel qual ens surten els sons a través de l'aparell fonedor. 


les terminacions atones dels noms i els adjectius poden presentar diverses formes. El singular dels noms - s'escriu amb a en el femení i emb e en el masculí, pero hi ha un ombre de sustantius masculins acabats en a: mapa, trauma, incecticida, panorama i paraigua. I femenins acabats en e: mare, imatge, síndrome, flaire, llebre. Alguns son invariables: monarca, artista, homicida, poeta.

la terinacio del plural dels noms i adjectius sempre es -es pero hi ha alguns mots que tenen la terminació -es al singular atles, caries, herpes, milhomes, salvavides, elies i carles.
radicals dels verbs jeure, treure i néixer, - s'escriuen amb e quan son tonics.
10 mots invariables acabats en us (sinus, anus, fetus, rictus, humus, virus, porus, nimbus)

els radicals atons dels mots derivats s'escriuen amb o o u segons la vocal tonica. // pseudoderivats: aquells mots que deriven directament del llatí y que no compleixen la norma de derivació. // els radicals dels verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir s'escriuen amb u quan son tonics i amb o quan son àtons.
els radicals dels verbs poder i voler s'escriuen amb o llevat del subjuntiu i imperatiu.
diftong: agrupació de dues vocals en una mateixa silaba, decreixent: primera vocal (a, e,o) i la segona (e, i) / creixent primera vocal (i,u) i la segona (a,e,o). // triftong: combinació d'un diftong creixent més un de decreixent que coinsideixen en una mateixa vcal.
apostrof: EL+VOCAL O H / DE +VOCAL O H/ LA+A,E,O/LA+I/U TONIQUES.

Entradas relacionadas: