Adequació, cohesió propietats textuals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
Pronominalització:utilització de pronoms per substituir un nom, un sintagma nominal o una frase. Vocal tònica: So amb més intensitat que produieix una paraula. Paràgraf:divisions d'un text, separades per un punt i apart. A vegades, a començament de cada un es deixa un sagnat. Instància o Sol·licitud petició o reclamació adreçada a superiors o organismes públics o privats.Propietats textuals bàsiques en un text: presentació formal, adequació, cohesió, ortografia, coherència. Sons vocàlics tònics són [à] [È] [é] [í](camí)[ó](Camíó)[ò](no del tot tancada)[ú](últim). Pronoms: 1)Determinatius :demostratius: aquest, això, aquell,allò...Possessius:meu, teu, seu...Indefinits: algun...Quantitatius:molts, pocs... Numerals: ordinals: primer segon tercer...Cordinals: un dos tres..Partitius: meitat, un quart...Múltiples: doble, triple...2)Personals: Àtons:en, et, hi...Tònics: jo tu ell...Relatius: que, qui , què... Parts d'una instància : encapçalament: indiquen les dades personals de l'emissor. Exposició:s'expresa el problema (EXPOSO). Sol·licitud:es sol·licita una possible solució al problema(comença amb un QUE). Data i lloc: on es troba l'emissor. Signatura: de l'emissor.Destinació: tractament de la persona a qui va afreçada la instància(escrit en majúscules). -La propietat que conecta les frases d'untext és cohesió lèxica. -La propietat que regula quina varietat lingüística cal usar en cada situació comunicativa rep el nom de adequació.- La propietat que explica correctament la idea que volem comunicar és coherència.

Entradas relacionadas: