Adjetiu invariable

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

adverbi: es una paraula plana , invariable i dependent que complementa el significat del verb , d´un adjetiu o d´altre adverbi. Es una paraula invariable ja que no presenta canvis de generes ni de nombre.
els adverbis segons lo que expressen es poden clasificar en: manera , temps , lloc , quantitat ,afirmació, negació i dubte. També hi ha adverbis que es formen a partir d´adjetius.
la llengua en l´Edat Moderna: la Unió amb castella va comportar l´arribada de governants , funcionaris i bisbes castellans i la progressiva castellenitzacio de les clases nobles del país. Castella viu una epoca d´esplendor: no es estrany doncs que molts autors que parlaven la nostra llengua volgueren imitar els grans autors de la literatura del moment. Al final del Segle XVI a València continua havent-hi un cert moviment literari culte i minoritari pero que quasi la totalitat de les obres que en sorgeixen son en castella. Els segles XVI ,XVII i XVIII conformen el que s´ha anomenat decadencia literaria de la nostra llengua que fa referencia al descens en la qualitat literaria de les obres d´aquesta epoca consideren el castella com un signe de distinció i adequació , el València nomes te un conreu literari menor i popular. La cancellaria reial havia unificat la llengua administrartiva i , de retruc els registres cultes a tota la corona . A partir de la Unió amb castella , la institució continua existint , pero no aporta l´esperit unitari ni el relleu d´abans ja que la cort es troba ara fora del país i parla una altra llengua.
Entradas relacionadas: