Característiques de la poesia de josep carner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

 

-Poesia s XIX: Caràcter ROMàntic. Temes mes conreats: exaltació nacional, reivindicació llengua catalana, paisatge, mitificació de la vida al camp, poesia popular de tradició oral.

-Subgèneres: romanç històric, cançó, oda

-Teatre s XIX: autors busquen llibertat, la manifesten amb: desaparició frontera generes dramàtics, barreig prosa i vers, rebuig 3 unitats clàssiques, major varietat situacions i personatges.

-drama ROMàntic característiques: amor com passió absoluta, heroi individu misteriós, capacitat emotiva consistent en us de recursos

-Catalunya drama apareix en tema històric. Segona meitat s. S'introdueix llengua catalana en drama històric. Apareix drama costums rurals.

-narrativa s XIX problemes: manca tradició narrativa, manca llengua unificada, autors no professionals, inexistència lectors i manca editorials.

-narrativa romanticisme: novel·la històrica arriba amb traduccions castellanes. Es caracteritza per: historia situada en Març historic real, costumisme en descripcions, patriotisme i nacionalisme

-narrativa costumista: genere per exelencia son peces breus (quadres). Característiques: domini descripció, llenguatge col·loquial, propòsit documental, finalitat modalitzadora

-novel·la de costums: característiques: descripció realitat, personatges mon urbà o pagesia, visió elegíaca d'un mon k desapareix, implicació de l'autor dins el mon de ficció

-novel·la de tendència realista característiques: llenguatge adjectivat, intenció moralitzant o instructiva, visió idealista de la realitat, manca d'objectivitat

-trets generals Modernisme: moviment k es proposa modernitzar la societat catalana per mitja de l'acció cultural, aquest objectiu exigia: trencament amb cultura oficial española, obertura a Europa, modernitat, individualisme i messianisme, enfrontament amb la societat, profesionalització

-noucentisme trets generals: moviment ideologic k substituira Modernisme. Ideoleg: eugeni d'ors. Ideologia representa convergència entre cultura i política. Suposits ideologics: Raó, treball, funcionalitat

-poesia modernista tematica: temes patriotics, natura i cosmos, reflexions construides amb pretextos simbolics, dolor

-poesia noucentista característiques: idea d'artifici, depuració de la realitat. Temes: vida senzilla, ambient ciutadà natura idíl·lica, feminitat, pas del temps

-jacint verdaguer: temperament idealista, atracció per la natura, concepció romantica de la poesia, nacionalisme, enyoradís

-angel guimera: etapa romantica, etapa d'introducció d'elements realistes

-Narcís oller: observació imparcial realitat, versemblança, psicologia complexa, valor documental, novel·la burgesa

-Joan maragall: poesia activitat de l'esperit, paraula viva espontania, poeta es guia per altres persones. Poesia dividida en: decadentista, vitalista, de la natura, nacionalista

-josep carner: etapa formació 1896-1905, etapa noucentista 1906-1920, etapa postsimbolista 1920-1939, etapa exili 1939-1970. Característiques: rigor formal, domini llengua, pas de real a ideal, visió d mon placida, humor i ironia

-guerau de liost: llenguatge, natura, amor

Entradas relacionadas: