Connectors causals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
Juxtaposades: sig puntuació.  Coordinades: -copulatives (i/ni) -disjuntives (o, o bé.., ara..Ara...) -adversatives (però, sinó, sinó que) 
Subordinades: -Substantives: infinitiu (de o 0) relatiu (ci/(cc) interrogatives(cd)  
-Adjectives: pron relatiu (quie,que, què, on, el qual..) especificatives, explicatives/ de participi(sense pron relatiu, el participi aporta valor adjectival/adverbial)  -Advervials:  -Pròpies/circumstancials (quan,on,com. De temps, de lloc, de manera) participi(t),gerundi(nt),infinitu. " trencat el consens, cadascú mira els seus interessos.   Vam coincidir tornant de vacances.   En entrar al metro, he notat una bafarada a la cara."  
-Impròpies/ no circustancial: - Causals: /causa,motiu,Raó/ indicatiu (perquè/ja que) -Finals: subjuntiu /objectiu finalitat/ -Concessives: contrarietat/  -Condicionals: (si) "si em busques em trobaràs".  -Comparatives: (més... Que, menys...Que)  -Consecutives: /conseqüència/ ( tan que, de manera que...)

Entradas relacionadas: