El municipi organització territori i població. Competències municipals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,91 KB

 

El municipi es una entitat local bàsica de L’organització territorial de l’estat. Te personalitat jurídica i plena Capacitat per al compliment de les seves finalitats.

Elements d’un Municipi: es el territori On l’ajuntament exerceix les seves competències. Cada municipi pertany a una Província. La creació de municipis, així com l’alteració de termes municipals Es regularan per la legislació de les CCAA.

- La població municipal: son els espanyols i Estrangers que viuen en el terme municipal i que estan inscrits en el padró Municipal.

- L’organització municipal: compost per batle, Regidors, tinents de batle, ple i la junta de govern local.

- Terme municipal: es el territori en que L’Ajuntament exerceix les seves competències.

L’ajuntament es l’òrgan del govern del municipi. Esta Compost pels regidors, que son elegits pels veïns cada 4 anys mitjançant Sufragi universal, igual lliure, directe i secret, en la forma establerta per La llei. A la vegada els regidors elegeixen al batle.

Sufragi Universal: dret de vot de tota la població adulta d’un estat independentment de La raça, creença, sexe o condicions sexuals.

El batle: es un òrgan unipersonal que presideix la corporació i es elegit pels regidors d’acord Amb el procediment següent:

1r: poden ser Candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes corresponents.

2n: es proclamat Batle qui obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors.

3r: si cap regidor no obté aquesta majoria, es proclamat batle el regidor que encapçali la Llista que hagi obtingut el major nombre de vots populars. En cas d’empat, es Resoldrà per sorteig.

L’alcalde pot ser Destituït del càrrec: mitjançant una moció de censura adoptada per la majoria Absoluta dels regidors. A la moció s’hi ha d’incloure el nom del candidat Proposat per alcalde, que quedarà proclamat en cas q la moció prosperi. 


Entradas relacionadas: