Organització municipal. Òrgans de govern, òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències del municipi

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 

2.2 Organització provincial i competències


-En totes les diputacions hi haurà un president, Vicepresidents, junta de govern i ple.

-Totes les diputacions disposaran d’òrgans que tindran per Objecte l’estudi, o informe dels afers que hauran de ser sotmesos a la decisió del ple, i tamb el seguiment de la gestió del president, comunitat autónoma i Diputats que posseeixin delegacions,sempre que la normativa autonómica no hagi Previst una forma organitzativa diferent en aquest àmbit.


-La resta dels òrgans complementaris dels anteriors s’estableixen I es regulen per les mateixes diputacions: diputats delegats, comissions Informatives..


A. El president

El terme moció de censura fa referencia al procediment pel Qual el ple pot exigir la responsabilitat política al president.

La qüestió de confinaça és similar a la moció de censura, Malgrat que en aquests cas el procediment parteix del mateix president, que la Pot plantejar davant el ple, i amb la deliberació prèvia de la junta de govern, Per tal confirmar l’exercici del seu govern.

Funcions dels president:

1 Dirigir el govern i l’administració de la província

2 Representar la diputació

3 Portar a terme l’administració instrumental de la CA


B Ple de la diputació provincial, funcions:


1 L’organització de la diputació

2 L’aprovació d’ordenances

3 L’administració instrumental de les CA


C La junta de govern: President i diputats provincials. Funció: Consisteix en l’assitència permanent al President en l’exercici de les seves Atribucions, encara que el president pot delegar-hi atribucions pròpies.


D Els vicepresidents: escollits entre la junta del govern són Nomenats i cessats pel president. Funció és substituir el president cas d’absència, Malaltia on no tigui exercir les seves funcions


E Comissió Especial de Comptes: president de la diputació i Diversos representats dels grups polítics amb representació ple.


F Òrgans complementaris: entre altres òrgans com diputats Delegats i conselles sectorials..


3. El municipi

És tota comunitat humana assentada sobre un territorio delimitat I organitzat sota un ajuntament o consell obert per a la gestió dels seus propis Interessos.


3.1 Organització municipal i competències


A. El terme municipalterritori en què l’ajuntamanet Exerceix les seves competències.

-Alteració del terme municipal: es regulat per la legislació De les CA.

- La població: element personal del municipi, i està Constituïda pel conjunt de persones inscrites al padró municipal, als quals se’ls Considera com a veïns.


Entradas relacionadas: