Solucions bilingüisme social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

Tema 8->Textos especialitzats->escrits x científics i x a científics--Textos divulgatius->escrits generalment x periodistes amb formació científica,tenen una finalitat didactica i soles adreçar-se a sectors de població molt amplis.Textos científics->carakteristikes--trasmeten els coneixements de les ciencies i de la tecnica.Textos explicatius, la seua funció es informar,de vegades incorporen recursos visuals, s'inclouen descripcions i instruccions sobre el proces a seguir.Introducció->comença amb el plantejament d'un problema,en una descripció científica es mostren objectimvament els trets k caracteritzen un proces.Desenvolupament->Personal--si coneixem ki es el subjecte s'utilitza:haver+de+infinitiu---caldre+que+subjuntiu--Impersonal->si fa referencia a un subjecte indeterminat o se de caracter general en tercera persona del singular---haver-se+de+infinitiu---caldre+infinitiu---ser necessari+infinitiu---ser menester+infinitiu---Les subordinades adverbials finals->expressen finalitat o intenció.--Amb subjuntiu--perque,a fi que,per tal que---Infinitiu--per,per a,a,a fi de,per tal de--Causals->expresen la causa o el motiu--perque,ja que,comque,puix,puix que,per tal com,car.Bilingüisme->es basa en lus alternatiu de 2 idiomes en 1 individu i x extensió en 1 grup social--Bilingüisme individual->propi d'una persona k es capaç de fer servir 2 idiomes--Pur o natural--es el dels fills de matrimonis lingüisticament mixtos--Intrumental--les persones k aprenen una segona llengua sense abandonar la propia--Bilingüisme territorial->1 territori inclou dues zones clarament delimitaes lingüísticament--Bilingüisme social->s'otigina kuan 2 grups lingüístics es disputen el mateix espai social,pero tenen uan situació administrativa diferent--Tema 9->el text teatral es l'obra x a ser llegida pels lectors i representada pels actors.Actualment hi ha una gran varietat de propostes teatrals(infantil,genral),els generes(drama,religiós,absurd,etc.)i la versió k sen faça(musicals,titelles)--Caracteristikes->es un genere literari dialogat on els personatges viuen uns conflictes en un temps i un espai--Tragedia--presenta conflictes terribles entre els personatges,amb un desenllaç funest capaç d'inpirar llastima i terror en els espectadors--Comedia--desenvolupa conflictes + o - amables, la intenció del text es de provocar la rialla--Drama--síntesi de la comedia i de la tragedia--Parlament dels personatges--Dialeg--es una conversa cara a cara ntre personatges--Monoleg--es un parlament individual on el personatge exposa d'una banda, la perpectiva perosnal sobre el futu dels esdevinemts i,d'altra,els seus sentiments ,+ íntims--Veu coral--es la intervenció de diferents actors alhora repetint el mateix text-Subordinades adverbials consecutives->expresen l'acció o una circumstancia--doncs--tant-tanta...Que,fins al punt que,de manera que.Comparatives->relació de igualtat,de desigualtat o proporcionalitat--igualtat->tan-com--Desigualtat--mes que,menys que--Proporcionalitat--com mes-mes,com menys-menys--Condicionals->expresen la condició--fora que,llevat que,sempre que,nomes que,a condició que, en cas que,que no.Concessives->expresen la contrarietat--a pesar de+infinitiu,a pesar que,encara que,ni que,per...Que,malgrat que,per be que,si be,suposant que,tot i+infinitiu

Entradas relacionadas: