Substantius en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,23 KB

 

GÈNERE O NOM DEL SUBSTANTIU

a)noms que designen coses/objectes/sentiments/accions. Gènere arbitrari(conçens/acord)

fem-a masc e consonant o

Llengües assignen gènere a paraules que no són persones o animals, però no assignen el mateix gènere a les mateixes coses. els afores, l'avantatge, els espinacs el pendent el titella, el senyal. El costum el dot el front, el corrent.

Anàlisi una àncora la calor la dent les postres la xocolata la resta la suor alllau aroma calor olor la resplendor síndrome la picor la dolçor la verdor.

Noms que poden ser masculins o femenins el pols la pols.

b)substantius que designen éssers vius.

1)-masculí a -femení.

alternaçes fonètiques i ortogràfiques:

-guany perdua d'accent/dièresis.

-sensibilització d'una lletra muda(r)

-duplicació d'una consonant (s/l)

-canvis consonant sorda-consonant sonora

-canvis de les lletres e o u per una a.

-canvi òleg-òlega.

-afegitó d'una -n-

-altres casos-- esclau esclava Príncep princesa Pau paula

2)femení amb sufixos específics.

-essa(títols/càrrecs)

-ina.

--iu

3)femení+ot--masculí.

4)femení i masculí: d'arrel diferent.

oncle-tia gendre-nora

5)mateixa forma per al masculí i femení

acabts en ista cida aire ant-ent

Mots com belga, jove, salvatge.

6)noms d'animals sense flexió de gènere. Cal afegir mascle o femella.

NOMBRE DEL SUBSTANTIU.

1)singular +s=plural.

-canvi-a per -es dóna lloc a alternaçes ortográfiques/fonètiques -ça -ces

ca ques         ga gúes         qua qües      Gúa GÜES     ja ges

-afegeixen -ns substantius aguts acabts en vocal tònica recuperen essa etimològica. Exepcions nombs de lletra mots com cafès..

2)singular+0s-- plural

substantius masculins aguts acabats -s -xt-ns -ç -st -sc- x -tx -rs -ix -ig

particularitats: dupliació de la essa si va entre vocals.  i també ig-tjos

3)doble forma plurar +s o +os

substantius masculins aguts acabats en -st -sc -xt- ig

4)substantius invariables cuant a nombre.

masculins aguts:dies setmana, temps socors.

femenins aguts: pols..

altres paraules: atles llapis captus bíceps tipus.

Entradas relacionadas: