Uuuuuuuuuuu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 
El palanquejament és la relació entre actiu i recursos propis: la inversió (actiu) que s'ha fet a l'empresa per cada unitat monetària de recursos propis.
Aquest és l'efecte palanquejament: l'endeutament (utilització de fonts de finançament alienes que suposen un cost financer concret) determina la rendibilitat financera de l'empresa. Així, aquest efecte serà positiu quan l'endeutament millori la rendibilitat financera i negatiu quan no ho faci. Considerant aquesta ràtio, podem determinar el signe de l'efecte palanquejament, ja que es pot observar relacionant el cost mitjà del finançament aliè de l'empresa, o cost de l'endeutament, amb la rendibilitat econòmica de l'empresa, que mesura la capacitat de l'empresa per a generar beneficis. Un dels factors que més influeix sobre l'efecte del palanquejament és l'aparició de costos financers (interessos de l'endeutament) per a retribuir l'exigible de l'empresa. Així, si el cost del finançament aliè és inferior a la rendibilitat econòmica de l'empresa, l'efecte palanquejament és positiu; en cas contrari, serà negatiu. Per això, si la rendibilitat dels actius de l'empresa és superior al cost relatiu de l'endeutament, el palanquejament aportarà un augment de la rendibilitat financera.L'endeutament permet, per mitjà del palanquejament, millorar la rendibilitat financera de l'empresa, sempre que la rendibilitat econòmica sigui superior al cost del finançament aliè.
Això significa que l'endeutament aporta un element dinàmic a l'estructura financera i de rendiments de l'empresa, però amb dues conseqüències que poden ser adverses per a l'empresa: increment dels costos financers i increment del risc financer.
Cost financer: la utilització de fonts de finançament exigible comporta el pagament d'interessos per aquests capitals. Si la capacitat econòmica pot compensar-los amb una rendibilitat econòmica superior al seu cost relatiu, llavors la situació és favorable per a l'empresa.
Risc financer: tot endeutament implica una disminució de l'autonomia financera de l'empresa inherent a la superior utilització de finançament exigible.
En definitiva, el palanquejament és positiu en la mesura que l'endeutament permet millorar la rendibilitat financera. Però no ofereix cap informació sobre la situació patrimonial i financera de l'empresa, ja que un excessiu endeutament pot provocar problemes per a tornar els préstecs, encara que la rendibilitat sigui bona. Hi ha un concepte similar al palanquejament financer: és el de palanquejament operatiu. Es calcula com el quocient entre el creixement del BAll (%) i el creixement de les vendes netes (%) i mostra un altre efecte palanca: com més importants siguin els costos fixos d'una empresa, més sensibles seran els resultats davant les millores de les vendes de l'empresa.

Entradas relacionadas: