Diferencia cromatides germanes cromatides homologues

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,1 KB


fase 1fase 2fase 3fase 4


a) Digues en cada cas si és una etapa de la mitosi o de la meiosi i a quina fase correspon. Justifica la teva resposta.

fase 1:Anafase I de la meiosi. Els filaments de fus arrosseguen cada un dels dos cromosomes homòlegs cap a un dels pols. És diferent que l'anafase de la mitosi ja que en aquest cas el que s'arrossegaria cap als pols serien les cromàtides que formen cada un dels cromosomes. Així: 


fase 2:

Anafase II de la meiosi.

En aquest cas tenim la meitat de cromosomes. Concretament en tenim un de cada parell de cromosomes homòlegs. Estem en la meiosi II.

Cada una de les dues cromàtides de l'únic cromosoma homòleg que queda se separa i es mouen en direccions contràries. Es formaran dues cèl·lules amb la meitat de cromosomes.

fase 3:

Metafase de la mitosi.

Els cromosomes estan alineats al centre de la cèl·lula. Es poden observar fibres del fus a ambdós costats del centròmer. En el pas següent les dues cromàtides se separaran i seran arrossegades per aquestes fibres en sentits oposats.

fase 4:

Metafase I de la meiosi.

Els cromosomes homòlegs s'alineen al centre de la cèl·lula. Però en aquest cas cada només trobem fibres en un dels dos costats del centròmer de cada un dels cromosomes. 

En la fase següent, a diferència de l'anterior, no es separaran les cromàtides, sinó els cromosomes homòlegs. Un cromosoma homòleg de cada parella migrarà cap a un pol cel·lular, i l'altre cap al contrari.

b) Quants cromosomes tindran les cèl·lules somàtiques d'aquest animal.

En tindrà 4. Per contestar aquesta pregunta has de comptar els cromosomes que hi ha en la metafase de la mitosi o la metafase o l'anafase de la meiosi I.


El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc dins un organismeper mantenir-lo en vida. Aquests processos permeten als organismes créixer i reproduir-se, mantenir les seves estructures, i respondre al seu medi. El metabolisme se sol subdividir en dues categories. El catabolisme descompon matèria orgànica, com per exemple per extreure energia en la respiració cel·lular. L'anabolisme, d'altra banda, utilitza energia per construir components de les cèl·lules com ara proteïnes i àcids nucleics. Aquesta energia lligada al metabolisme és l'energia endosomàtica.

La fermentació és un procés el qual les cèl·lules obtenen l'energia sense necessitat d'oxigen, per tant, és un procés anaeròbic i no hi intervé la cadena respiratòria. La fermentació es diferencia de la respiració pel fet de què, en el primer, tant el donador com l'acceptor d'electrons són compostos orgànics, en canvi, en la respiració, el donador dels electrons és un compost orgànic però l'acceptor és inorgànic. Malgrat tot, la respiració és més efectiva que la fermentació ja que l'oxidació del compost orgànic és més completa.


1 Biomolècules inorgàniques

  • 1.1 Aigua
  • 1.2 Gasos
  • 1.3 Minerals

2 Biomolècules orgàniques

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
cel·lulosa