Mots crossa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 
La valerització es un tipus d'irregularitat que consisteix en l'aparició d'una consonant velar(c o g) al final del lexema:els verbs acabats en-ldre,-ndre,-ler,-aure,-eure,-iure,-oure.Els verbs tenir i venir i els seus compostos.Alteracions ortografiques:els vebs en -ear,-iar,-oar,-uar presenten dieresi en els morfemes del present del subjuntiu(-i.-is,-in).Català amb b: Biscaia/Vizcaya,bolcar/volcar,desimbolt/desenvuelto,saba/savia.Català amb v: almívar/almíbar,gavardina/gabardina,sivella/hebilla,trèvol/trébol.Les perífrasis son unes construccions formades per dos verbs que expressen una sola idea;D'infinitiu:haver de(obligació),començar a(d'inici),poder(posibilitat),voler(intencionalitat),deure(probabilitat),tornanr a(repetició),acabar de(temporalitat);De gerundi:estar,anar,continuar(continuïtat);Participi:qudar/restar,deixar(conseqüència),tenir(resultat).Pleonasme:consisteix a utilitzar diversos mots que es refereixen a un mateix element.Comodí:és un mot de significat molt ampli que es pot fer servir per a tot.Mot genèric:utilització d'hiperònims en comptes d'hipònims.Falca o crossa:experssió que no te significat especific i que utilitzem per introduir o articular frases inacabades.L'adequació:un text es adequat si fa servir el registre( formal o informal)que correspon a la situació comunicativa en que es produeix.La coherència:un text coherent té un tema central ben estructurat que es l'eix.Cohesió:un text ben cohesionat té totes les frases ben relacionades mitjançant enllaços semàntics i sintàctics que organitzen i donen unitat al text.

Entradas relacionadas: