Valenciano

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,32 KB

 
-textos d´opinió: estructura i plantejament, desenvolupament i conclusió. -elements: tema, tesi i arguments. -tipus d´arguments: d´autoritat es utilitzar de una persona com argument per defensar l´opinió per els lectors. quantitat: xifres/dades, reforzar tesis. causa-conseqüència. La modalització: l´anàlisi de la subjectivitat al text de les marques lingüístiques. 1.marques personals: locutor, alocutari i plural inclusiu. 2.elements prosòdics:?modalitat oracional: interrogatives, dubitatives, negatives, exclamatives i desideratives. 3.lèxic valoratiu: substantius, adjectius, verbs "volutius": opinar, pensar, creure, manifestar, adverbis -ment. 4.figures retòriques: preguntes retòriques, ironia, canvis de registre. Connectors d´ordenació: •parts en què es divideix el text: primer, segon, en primer lloc, en segon lloc.•moment puntual en què es troba el discurs: d´entrada, per començar, en suma, finalment. Connectors de tipus lògic: •addició: i, a més també...•tema nou: quanta, pel que fa a, si passem a...•reformulació: és a dir, dit d´una altra manera, en altres paraules.•exemplificació: per exemple, com ara, posem per cas.•causa-conseqüència: concessius: la causa és, com a conseqüència d´això, causals:

Entradas relacionadas: