Adjectius valoratius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

 
coordinades: -copulatives: i, ni, que -disjuntives: o, o bé -adversatives: però, sinó, sinó que, tanmatex, no obstant aixo, aixi i tot... -distributives: ara...Ara, no sols..Sinó, no solament, el mateix...Que,...-explicatives:es a dir, aixo es, o sia... -continuatives:encara, a mes, aixi mateix, fins i tot...
subordinades: -causals:perque, ya que, vist que, com que.. -consecutives il.Latives:doncs, per tant, de manera que...-condicionals:si, posat que, a condició que, amb que, sols que, en cas que, nomes que , si br, mentre, llevat que... -finals:perqué, a fi que, per tal que -concessives:encara que, malgrat que, per be que, ni que, baldament, a pesae que, per mes que..
progressió tematica: -progressió lineal:sense la frse anterior no te cap sentit la següent -progressió amb tema constant: un únic topic del quan ixen diversos comentaris -progressió derivada: apareixen subtemes del topic
impersonalitat:-oracions amb subject generic:Es parla constantment de la mala qualitat -subjecte indeterminat: hom, la gent, tothom, algú.. -construccions esdevenimentals:haver-hi, caldre, fer falta.. -construc amb el ver semblar/pareixer - construccions dinfinitiu:cridar,,-interpretació personal


dun verb conjugat modalització:-elements lexics:adjectius valoratius, substantius valoratius, adverbis val, verbs modals, perifrasis..-derivacions:afixos, sufixos, prefixos -modalitat oracional.. -crides al receptor -signes depuntuacio,- varietat de llengua,- figures retoriques:ironia, hiperbole, metafora
dixi: -dixi personal:1º pers plural, 2º pers plur, -dixi social:formalitat(voste..) proximitat(tu, el nom..Pep..) -dixi espacial: demostratius espacials:aquest, aqueix, aquell...-dixi temporal:adv temporals(avui, dema), sintagmes nominals amb demostratius o morfemes verbals com demostratius (aquesta tarda) i verbs(present pasat futur)

veus del discurs: -locutor: la veu de lautor expresada en 3º persona sing (és, continua, es llegeix) i també en 1º pers sing(Atreviria)
També tenim una 1º pers plural que inclou tant la veu de lautor com la del receptor o alocutari (acudim, som..)
També apareix una veu diferent a la de lautor i es tracta dun enunciador, en aques cas, lectors anacronics que sexpresen en un discurs indirecte i amb marques de verbs de dicció com (esgrimeix, ens referiram, ens diram, afegiran..)

Entradas relacionadas: