La primavera al poblet josep carner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 
Definició DE LA LÍRICA POÉTICA NOUCENTISTA
L'obra de Josep Carner (1884-1970) a partir de I'any 19C aportacions importants al moviment noucentista. La feina a veure amb la creació d'espais idíllics. És una opció optimista de la realitat complexa. La contribució de la poesia a la posible materialització duna Catalunya ideal és básica. El poeta, en aquest sentit, no és un ideoleg ni un politc te un paper rellevant en el foment d'un cert estat d'ánim i d'unes veritats imaginatives que ajudin a construir un país que cregui en les seves possibilitats com a col·lectiu nosaltres som els constructors dels pobles», dirá Carner amb tot lentusiasme. Aixo no treu que el poeta participi i cregui en el projecte polític de Prat de la Riba,pero es molt consient de quina ha de ser la seva activitat poética: ha de crear aquests ensomnis necessaris,i també,ha de treballar intensament per la dignificació de la llengua catalana, I'instrument imprescindible  perqué l'escriptor pugui contribuir a I'elevació de la realitat per mitjá de la literatura: per Carner dignitat de la llengua í dignitat literária estan necessáríament aparellades. Un dels aspectes essencíals de la concepció artística de Josep Carner és la creacíó d'un noble, refinat, cada vegada més irónic, que busca la precisió i ¡'exactitud; allunyat dels vulgarísmes del «catalá que ara es parla» com de les expressions contundents i pintoresques de determinada literatura modernista. Carner se sentia orgullós d'haver coleborat com a «primer ministerial de ('obra de Pompeu Fabra». Es posará al servei de la normativitzacíó i normalització de la llengua catalana des de I'Instítut d'Estudis Catalans, sobretot amb l'aportació definitiva de la seva obra que, en moltes ocasions, es un camp de proves per a solucions lingüístiques noves, aspecte que explica la retirada pels jocs  verbals en la seva literatura. Un llibre com Els fruits saborosos (1906) estableix una Concepció poética que té un gran ressó en els ámbits literaris i que, alhora, s'identifica aml el  projecte polític i cultural noucentista. Per aixó, sota el pretext doble dels diferents fruits i d'una reflexió sobre el pas del temps, es reforça la valoració d'un conjunt d'elements morals que podríen sintonítzar amb la mentalitat de la burgesia: el seny, la previsió, i de la naturalesa, la serenitat, el control de les situacions, la família, el goig davant de la conntemplació de les petites coses o la capacitat d'aprofitar les circumstancies.

Entradas relacionadas: